Parking Przemyśl strefa parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Przemyślu obowiązuje od 2003 roku - nadal jest ważna w 2022 roku.

 

Bilety parkingowe można zakupić tylko w oznakowanych kioskach lub u pracowników Strefy.


 

Stawki opłat za parking w Przemyślu

 

Strefa płatnego parkowania:

opłaty są pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00
oraz w soboty od 7:00 do 14:00
 • 1,00 zł jednorazowy bilet parkingowy na jedną godzinę parkowania;
 • 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;

 

Abonamenty

Karty typu A i A0 mogą być wystawiane na okaziciela, z pominięciem wpisu dotyczącego numeru rejestracyjnego pojazdu oraz z dopiskiem „na okaziciela”.

 

Abonament typu A

uprawnia do parkowania pojazdów we wszystkich godzinach

 • 70,00 zł na miesiąc;

 

Abonament typu A0

uprawnia do parkowania pojazdów w okresie oznaczonego miesiąca w godzinach ( pełnych) w nim wskazanych

 • 1,00 zł za każdą wyznaczoną godzinę;

 

Abonament typu A1

uprawnia do parkowania pojazdów służbowych stanowiących własność jednostek samorządowej strefy budżetowej posiadających swą siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl oraz dla mieszkańców domów przy ulicach objętych strefą pod warunkiem, że parkują pojazdy wyłącznie przy ulicach przy których zamieszkują bądź bezpośrednio przyległych

 • 15,00 zł na miesiąc;

 

Abonament typu A2

uprawnia do parkowania – wykorzystywanych do celów służbowych w trybie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – pojazdów stanowiących własność pracowników jednostek w Przemyślu

 • 25,00 zł na miesiąc;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 • Pojazdów elektrycznych;
 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeśli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
  używane w akcjach ratowniczych lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • nie oznakowane pojazdy, stanowiące własność jednostek Przemyśla, pod warunkiem posiadania identyfikatora, którego wydanie następuje po przedstawieniu pisemnego wniosku osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, zawierającego dane dotyczące marki, typu i numeru rejestracyjnego pojazdu;

 

Opłata dodatkowa

 • 50,00 zł w przypadku braku uiszczenia opłaty.

 

Mapa płatnych parkingów i strefy płatnego parkowania w Przemyślu 2022 r.

 


 

Aktualizacja

16.12.2022

Źródła

http://zdm-przemysl.com/29/strefy-platnego-parkowania.html

Uchwała Nr 156/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 grudnia 2003 r.