Warunki korzystania z ShareP-Platform i aplikacji

Wersja 28.12.2020 r.

 1. Opis ShareP-Platform i operatora

  1. ShareP AG z siedzibą w Zurychu/Szwajcarii, adres Viktoriastrasse 23, 8057 Zurych/Szwajcaria, wpisana do rejestru handlowego Kantonu Zurych pod numerem CHE-458.596.730 (dalej "ShareP AG"), prowadzi platformę internetową i aplikację o nazwie ShareP on < www.sharep.io > zwany dalej "Platforma ShareP" dla obu i wszystkich subdomen, w których zarejestrowane osoby (zwane dalej "użytkownicy") może oferować lub poszukiwać i wynajmować miejsca postojowe dla samochodów, motocykli i rowerów (zwane dalej "miejscami postojowymi") do wynajęcia. Użytkownicy, którzy oferują miejsca parkingowe do wynajęcia, zwani są dalej "Wynajmujący". Użytkownicy poszukujący i wynajmujący miejsca parkingowe będą zwani dalej "lokatorzy". W zależności od strefy parkingowej użytkownik może być zarówno wynajmującym jak i najemcą.
  2. Platforma ShareP jest platformą brokerską, na której Wynajmujący i Najemca mogą zawrzeć krótkoterminową i długoterminową umowę najmu miejsc parkingowych oraz mogą oferować różne usługi w zakresie prostej obróbki. ShareP prowadzi Platformę ShareP i oferuje usługi związane z zawieraniem i realizacją umów najmu dotyczących miejsc parkingowych. Jednak ShareP AG nie jest ani właścicielem, dostawcą ani zarządcą miejsc parkingowych, ani nie działa jako przedstawiciel wynajmujących lub najemców. ShareP nie jest stroną umowy najmu dotyczącej miejsca parkingowego pomiędzy wynajmującym a najemcą.
  3. Rejestracja na Platformie ShareP nie daje gwarancji, że wynajmujący będzie mógł skutecznie wynająć swoje miejsce parkingowe oraz że najemca rzeczywiście znajdzie i wynajmie miejsce parkingowe. Miejsca parkingowe i dane użytkowników wyświetlane na Platformie ShareP nie należą do ShareP AG, ale odzwierciedlają treści wgrane przez użytkowników.
 2. Zastosowanie i zmiany niniejszych warunków świadczenia usług

  1. Niniejsze warunki użytkowania (dalej "warunki korzystania") rozstrzygająco regulują wszelkie prawa i obowiązki pomiędzy, z jednej strony, ShareP AG, a z drugiej strony, użytkownikami w zakresie korzystania z Platformy ShareP i usług oferowanych na ShareP. Niniejsze warunki użytkowania uznaje się za przeczytane, zrozumiałe i zaakceptowane przez każdego użytkownika, który zarejestrował się na Platformie ShareP.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z serwisu będzie lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione skutecznym postanowieniem, które w jak największym stopniu zbliża się do celu gospodarczego zamierzonego przez nieważne postanowienie. To samo dotyczy wszelkich luk w warunkach użytkowania.
  3. ShareP AG może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki świadczenia usług i Oferty na Platformie ShareP. Zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach przez @email z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkowników i wiążące dla nich, jeśli nie usuną swojego konta użytkownika po upływie 30 dni od daty powiadomienia.
 3. Wymagania dotyczące rejestracji konta użytkownika, użytkowania i wymiany pieniądza elektronicznego

  1. Korzystanie z Platformy ShareP wymaga rejestracji konta użytkownika. Rejestracja jest dozwolona wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność prawną, lub osób prawnych.
  2. Informacje wymagane do rejestracji muszą być zawsze kompletne i dokładne. W przypadku zmian, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania tych informacji do swojego konta Użytkownika. Komunikaty uznaje się za skutecznie doręczone po dostarczeniu ich na wskazany support@sharep.io lub adres pocztowy.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do otwarcia wymiany pieniędzy elektronicznych w CM.COM Netherlands B.V. Konijnenberg 30, 4825 BD BREDA, Holandia (the) Numer VAT: NL815652288B01, numer COC: 20123808 wobec ważnej karty kredytowej.
 4. Umowa najmu

  1. Zawarcie umowy najmu miejsca postojowego stanowi przyznane przez Wynajmującego prawo do wjazdu na przedmiotowe miejsce postojowe w uzgodnionym terminie najmu i zatrzymania pojazdu wskazanego przez Najemcę w umowie najmu, w zamian za zapłatę czynszu najmu.
  2. Wydzierżawiający zachowuje prawo do wjazdu na miejsce postojowe również w uzgodnionym okresie dzierżawy.
 5. Opłata za wynajem, opłata za znalezienie i przetwarzanie płatności przez CM.COM Netherlands B.V.

  1. Za korzystanie z Platformy ShareP nie będzie pobierana opłata podstawowa. Opłata za wynajem uiszczana przez Najemcę za pośrednictwem Platformy ShareP zostanie przekazana Wynajmującemu, pomniejszona o wszelkie opłaty za pośrednictwo (plus wszelkie obowiązujące podatki) zgodnie z aktualnym cennikiem ShareP AG jako wynagrodzenie dla ShareP AG za pośrednictwo i wykonanie Umowy Najmu oraz związanych z nią usług za pośrednictwem Platformy ShareP.
  2. Opłata za wynajem miejsc parkingowych jest oparta na aktualnym cenniku ShareP AG, w zależności od indywidualnego miejsca parkingowego, podaży i popytu oraz okresu najmu. Opłata za wynajem zostanie pobrana z elektronicznej wymiany pieniędzy Najemcy w CM.COM Netherlands B.V. w momencie zawarcia umowy najmu, niezależnie od tego, czy Najemca faktycznie korzysta z wynajętego miejsca parkingowego.
  3. Płatność za należności czynszowe będzie dokonywana za pośrednictwem elektronicznej wymiany pieniędzy otwartej z płatnikiem CM.COM Netherlands B.V. Ogólne warunki CM.COM Netherlands B.V. mają zastosowanie do korzystania z pieniądza elektronicznego. Giełda CM.COM Netherlands B.V. Regulamin CM.COM Netherlands B.V. uważa się za przeczytany, zrozumiany i zaakceptowany przez Użytkownika, który otworzył Giełdę pieniądza elektronicznego na Platformie ShareP.
 6. Anulowanie i naruszenie Umowy Najmu

  1. Anulowanie umów najmu jest bezpłatne do 24 godzin przed rozpoczęciem uzgodnionego okresu najmu, niezależnie od tego, czy anulowanie jest dokonywane przez Najemcę czy Wynajmującego. W przypadku odwołania do 24 godzin przed rozpoczęciem uzgodnionego okresu najmu, uiszczona przez Najemcę opłata czynszowa zostanie w całości zwrócona na konto giełdy pieniądza elektronicznego Najemcy. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem najmu, czynsz nie podlega zwrotowi.
  2. Jeżeli po planowanym terminie zakończenia uzgodnionego okresu najmu najemca nadal parkuje swój pojazd na wynajętym miejscu parkingowym, Wynajmujący ma prawo usunąć pojazd z miejsca parkingowego lub na koszt najemcy zlecić jego usunięcie wybranej przez siebie usłudze napełniania. Przedłużone korzystanie z miejsca parkingowego obciąża Najemcę, oprócz kary pieniężnej, zgodnie z aktualnym cennikiem ShareP AG. Wszelkie dalsze roszczenia wynajmującego są niniejszym wykluczone.
  3. W przypadku, gdy Najemca nie może korzystać z wynajętego przez siebie miejsca parkingowego z powodu posiadania przez Wynajmującego lub poprzedniego Najemcę pojazdu na tym miejscu parkingowym w uzgodnionym okresie najmu, Najemca otrzyma pełny zwrot opłaty za wynajem uiszczonej na jego elektronicznej giełdzie portmonetkowej, a Platforma ShareP zapewni wsparcie w zakresie wynajmu zastępczego miejsca parkingowego, jeśli będzie ono dostępne. Wszelkie dalsze roszczenia Najemcy zostają niniejszym wyłączone.
  4. Jeżeli Użytkownik udowodni, że inny Użytkownik uszkodził jego miejsce parkingowe lub pojazd, może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą formularza udostępnionego na Platformie ShareP. ShareP AG podejmie starania, aby pośredniczyć i znaleźć rozwiązanie. Wszelkie dalsze obowiązki lub odpowiedzialność ShareP AG są niniejszym wyłączone.
 7. Obowiązki i odpowiedzialność wszystkich użytkowników

  1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i ochronę swojego hasła do logowania do Platformy ShareP. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treści zamieszczone za pośrednictwem swojego konta Użytkownika, przekazane informacje, dokonane transakcje, zrealizowane umowy najmu i umowne wykonanie zawartych umów najmu, szkody w związku z realizacją tych umów najmu, komunikację oraz inne działania i zaniechania.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do działania w dobrej wierze podczas korzystania z Platformy ShareP. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   • załadować i dokonać tylko oferty i wnioski na Platformie ShareP, które są poważne, opisane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, aktualne i zgodne z prawem; oraz
   • zamieszczać tylko takie treści (tekst, fotografię, obraz, wideo lub materiał dźwiękowy), które są dokładne i nie naruszają żadnych przepisów ustawowych ani praw osób trzecich (praw własności intelektualnej lub praw osobistych).
  3. Każdy Użytkownik korzysta z Platformy ShareP, ofert i zapytań oraz otrzymanych z nich danych osobowych, w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu, własności i wizerunku, wyłącznie w celu wynajmowania, wyszukiwania i wynajmowania miejsc parkingowych na Platformie ShareP oraz realizacji kolejnych umów najmu. Jakiekolwiek wykorzystanie do innych celów jest zabronione. Użytkownikom zabrania się w szczególności udzielania informacji na temat innych użytkowników, miejsc parkingowych lub pojazdów:
   • Ujawnić osobom trzecim; lub
   • do wykorzystania w celach reklamowych; lub
   • do wykorzystania w celu inscenizacji, nękania lub innych celów niezgodnych z prawem.
  4. Użytkownicy nie mogą kopiować, uszkadzać, manipulować, hakować, upośledzać lub odszyfrowywać ShareP-Platform.
 8. Dodatkowe obowiązki, zadania i odpowiedzialność Wynajmującego

  1. Każdy Wynajmujący otrzyma od ShareP AG nieodpłatnie urządzenie do użytkowania i montażu na Gwarancie, które jest niezbędne do jego obsługi lub do dostępu do wynajmowanego miejsca parkingowego. Wynajmujący zobowiązuje się do zainstalowania urządzenia zgodnie z instrukcją ShareP AG. Prawidłowa instalacja urządzenia jest warunkiem koniecznym do wynajęcia miejsca parkingowego, ponieważ tylko z prawidłowo zainstalowanym urządzeniem możliwe jest otwarcie gwrancji za pomocą aplikacji ShareP AG.
  2. Każdy Wynajmujący zobowiązany jest:
   • Podawać wyłącznie dokładne i rzetelne informacje dotyczące adresu, dostępności i masy miejsca parkingowego; oraz
   • swobodnego i czystego dysponowania miejscem parkingowym w uzgodnionym okresie najmu.
  3. Każdy wynajmujący jest odpowiedzialny i zapewnia, że wynajem lub podnajem miejsca postojowego jest dozwolony przez prawo i umowę. Istnieją przepisy prawa, regulaminy właścicieli kondominiów i wynajmujących, które zabraniają wynajmowania i podnajmowania miejsc postojowych osobom trzecim lub uzależniają je od istnienia zgody.
  4. Każdy Wynajmujący będzie przestrzegał istniejących obowiązków Wynajmującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawidłowego zgłaszania i płacenia stosownego podatku od towarów i usług lub innych podatków.
  5. Każdy Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojeździe w wyniku jego nieprawidłowych oświadczeń lub jako właściciel nieruchomości lub wynajmujący miejsce postojowe. Informacje takie należy zgłaszać na formularzu udostępnionym na Platformie ShareP i w całości zastępować Wynajmującego.
  6. Każdy Wynajmujący będzie posiadał ważny program ubezpieczeniowy obejmujący wszelkie szkody wyrządzone w pojazdach będących przedmiotem outsourcingu.
 9. Dodatkowe wymagania, obowiązki i odpowiedzialność najemcy

  1. Warunkiem powstania czynszu jest dostępność na kantorze elektronicznej portmonetki Najemcy kwoty wystarczającej do naliczenia czynszu.
  2. Aby skorzystać z wynajętego miejsca parkingowego, telefon komórkowy Najemcy musi mieć połączenie z siecią i umożliwiać geolokalizację.
  3. Każdy najemca zobowiązany jest do pozostawienia wynajmowanego miejsca postojowego w stanie, w jakim go zastał, tj. czystym, nieuszkodzonym i zgodnym z umową. Każdy najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania parkingu lub garażu. Informacje takie należy zgłosić na formularzu udostępnionym na Platformie ShareP i w całości wymienić przez Najemcę na rzecz Wynajmującego.
  4. Każdy najemca będzie dysponował ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdu znajdującego się na wynajmowanym miejscu postojowym, na podstawie którego mogą być pokryte wszelkie szkody wyrządzone na wynajmowanym miejscu postojowym.
 10. Prawa i obowiązki ShareP AG

  1. ShareP AG zobowiązuje się do zapewnienia zdalnej pomocy przez @email support@sharep.io w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w siedzibie ShareP AG, każdorazowo w godzinach od 9.00 do 17.00, z czasem odpowiedzi 4 godziny we wspomnianych godzinach pracy.
  2. ShareP AG nie przeprowadza kontroli treści informacji dostarczanych przez użytkowników i wgranych treści. Jednakże ShareP AG ma prawo do kontroli, odrzucenia lub usunięcia informacji i przesłanych treści od użytkowników w każdym przypadku, gdy istnieją oznaki naruszenia przepisów ustawowych lub praw osób trzecich lub niniejszych warunków użytkowania, jak również w inny sposób według własnego uznania. W przypadku takich zawiadomień ShareP AG ma wówczas prawo do wykluczenia poszczególnych użytkowników z korzystania z Platformy ShareP i usunięcia ich konta użytkownika.
  3. ShareP AG ma prawo ujawnić organom publicznym wszystkie dane dotyczące użytkowników, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie przez danego użytkownika obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, lub jeśli organ państwowy złoży wniosek.
 11. Ochrona danych

  1. ShareP AG przetwarza dane osobowe na zasadzie poufności zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. W przypadku zawarcia przez wynajmującego i najemcę umowy najmu na Platformie ShareP, ujawnione zostaną dane osobowe drugiej strony umowy najmu.
  3. ShareP AG przetwarza dane osobowe udostępnione przez użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług na podstawie Umowy Użytkownika.
  4. W celu świadczenia usług ShareP AG angażuje wybrane firmy trzecie, które mają dostęp do danych osobowych udostępnianych przez użytkowników (m.in. rozliczający płatności, dostawcy usług hostingowych, usługi it). ShareP AG zobowiązuje się umownie do zachowania poufności i podjęcia środków ochrony danych osobowych przez te firmy trzecie zaangażowane w świadczenie usług oraz do zakazania im wykorzystywania ich do własnych celów.
  5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i ujawnianie danych opisane w tej sekcji. Prośby o informacje lub korektę należy kierować na następujący adres e-mail: support@sharep.io
 12. Własność intelektualna

  1. Platforma ShareP, jej wygląd, oprogramowanie w niej zawarte, treści, znaki i inne dane w niej zawarte są własnością intelektualną ShareP AG lub osób trzecich chronionych prawem autorskim, prawem znaków towarowych lub innymi przepisami. Ta własność intelektualna może być wykorzystywana wyłącznie do pośrednictwa w wynajmie krótkoterminowym i długoterminowym dotyczącym:
  2. Miejsca parkingowe. Każde inne wykorzystanie jest zabronione. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu i zmiany treści zamieszczonych na Platformie ShareP (tekst, zdjęcie, obraz, materiał wideo lub dźwiękowy). Każdy użytkownik jest świadomy, że inni użytkownicy mają dostęp do tych treści. Ponieważ jest ona dostępna online, może być łatwo kopiowana i pozostaje archiwizowana nawet po usunięciu z Platformy ShareP. Każdy użytkownik udziela ShareP AG nieograniczonej i bezterminowej licencji na korzystanie z przesłanych treści na Platformie ShareP.
 13. Odpowiedzialność i odszkodowanie

  1. Oferty wynajmujących i najemców na platformie ShareP pochodzą od użytkowników, a nie od ShareP AG. ShareP AG nie przeprowadza żadnej kontroli treści. ShareP AG nie może zatem ponosić odpowiedzialności za oferty, zapytania wyszukiwania i zawarte w nich treści, w szczególności za to, że oferty i zapytania wyszukiwania są poważne, opisane zgodnie z prawdą i aktualne, a użytkownicy przestrzegają swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków użytkowania. Odpowiedzialność za to ponoszą wyłącznie użytkownicy.
  2. Stronami umowy najmu zawieranej za pośrednictwem Platformy ShareP są wynajmujący i najemca, ShareP AG nie jest stroną umowy najmu, dlatego ShareP AG nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania w związku z umowami najmu, naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawidłowością i przydatnością oferowanego miejsca parkingowego, naruszeniem umów najmu, uszkodzeniem miejsca parkingowego lub zapisanego pojazdu. Odpowiedzialność za to ponoszą wyłącznie wynajmujący i najemcy. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania w ramach umów najmu zawartych za pośrednictwem jego konta Użytkownika. Za spory związane z wynajmem odpowiadają odpowiedni wynajmujący i najemcy.
  3. ShareP AG stara się zapewnić nieprzerwane działanie Platformy ShareP, ale nie ponosi odpowiedzialności za działające połączenie sieciowe i geolokalizację telefonu komórkowego użytkownika w celu zlokalizowania miejsca parkingowego i otwarcia sklepu garażowego.
  4. Niestety, przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, pomimo stosowania środków bezpieczeństwa w celu ochrony wprowadzanych danych. Dlatego ShareP AG nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych. Wszelkie przesyłanie danych i treści odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
  5. Odpowiedzialność ShareP AG zostaje wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo.
  6. Jeśli użytkownicy, kolektywy właścicieli kondominiów lub właściciele lokali, władze lub osoby trzecie dochodzą roszczeń wobec ShareP AG z tytułu zawarcia umów najmu lub zachowania lub treści użytkowników za pośrednictwem Platformy ShareP, odpowiedzialny Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia ShareP AG przed wszelkimi roszczeniami, grzywnami, odszkodowaniami i kosztami (w tym kosztami sądowymi i adwokackimi) poniesionymi przez ShareP AG. Dochodząc takich roszczeń, ShareP AG jest uprawniona do ujawnienia tożsamości odpowiedzialnego Użytkownika.
 14. Okres obowiązywania umowy

  1. Użytkownik może rozwiązać umowę z ShareP AG w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Aplikacji. ShareP AG może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez uniemożliwienie dostępu, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze warunki użytkowania, w przeciwnym razie tylko poprzez powiadomienie @email z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
  2. Wraz z wypowiedzeniem Umowy Użytkownika dla Platformy ShareP, wszystkie przyszłe umowy najmu zostają anulowane. Rozwiązanie nie powoduje jednak usunięcia wszystkich danych osobowych użytkownika, ponieważ są one przechowywane dodatkowo zgodnie z ustawowymi obowiązkami przechowywania i dokumentowania, dopóki można dochodzić roszczeń wobec innego użytkownika na podstawie Umowy Użytkownika z ShareP AG lub na podstawie umowy najmu. Gdy tylko te dane osobowe nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów, są one z zasady i w możliwym zakresie usuwane lub anonimizowane.
  3. Po rozwiązaniu Umowy o korzystanie z Platformy ShareP, Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie odebrać od gwaranta urządzenie udostępnione zgodnie z punktem 8.1 niniejszych warunków świadczenia usług i zwrócić je ShareP AG w uporządkowanym i oczyszczonym stanie na własne koszty wysyłki i cła. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić ShareP AG w całości koszty koniecznej naprawy lub wymiany urządzenia, jeżeli urządzenie posiada uszkodzenia wynikające nie tylko z czystego świadczenia użytkowego, ale również z braku dbałości o nie. Wynajmujący jest wówczas zobowiązany do zwrotu w całości kosztów wymiany urządzenia, chyba że urządzenie zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 30 dni od rozwiązania Umowy z Użytkownikiem.
 15. Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Platformy ShareP pomiędzy ShareP AG a (obecnym lub byłym) użytkownikiem podlegają materialnemu prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem międzynarodowych norm i umów kolizyjnych.
  2. Sądy powszechne w siedzibie ShareP AG w Zurychu/Szwajcarii mają wyłączną jurysdykcję dla wszystkich sporów.

Zobacz więcej niesamowitych rzeczy >>

Jesteśmy w mediach

Portale i gazety o nas

Nasi partnerzy:

Nic nie bierze się z niczego i dlatego poprosiliśmy innych specjalistów o współpracę.

SwissProp Tech

Airportparking.ch

Interparking

OVHCloud

Orange

Enelion

Google

Innosuisse

World Tourism Forum Lucerne

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Miejskich Zurych

PSPA/AVERE

Uniwersytet w Zurychu